Tập đoàn Ecopark Tập đoàn Ecopark
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:30
Quy mô:8144m2 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:840 Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Ecopark Tập đoàn Ecopark
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:30
Quy mô:8144m2
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:840
Ngày hoàn thành:
3