Tập đoàn Ecopark Tập đoàn Ecopark
Loại: Căn hộ Trạng thái:Ra mắt
Số Block:2 Số tầng:30
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:500 Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Ecopark Tập đoàn Ecopark
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Ra mắt
Số Block:2
Số tầng:30
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:500
Ngày hoàn thành:
3