Tập đoàn Ecopark Tập đoàn Ecopark
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:5 Số tầng:39
Quy mô:Đang cập nhật Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:2000 Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Ecopark Tập đoàn Ecopark
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:5
Số tầng:39
Quy mô:Đang cập nhật
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:2000
Ngày hoàn thành:
3