Tập đoàn Ecopark Tập đoàn Ecopark
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:40
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:1176 Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Ecopark Tập đoàn Ecopark
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:40
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:1176
Ngày hoàn thành:
3