Tập đoàn BRG (BRG Group) Tập đoàn BRG (BRG Group)
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:9 Số tầng:15
Quy mô:5,8 ha Mật độ xây dựng:39%
Số căn hộ:1.120 Ngày hoàn thành:Quý 2/2020
Tập đoàn BRG (BRG Group) Tập đoàn BRG (BRG Group)
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:9
Số tầng:15
Quy mô:5,8 ha
Mật độ xây dựng:39%
Số căn hộ:1.120
Ngày hoàn thành:Quý 2/2020
3