Tập đoàn Ecopark Tập đoàn Ecopark
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:Đang cập nhật Mật độ xây dựng:Đang cập nhật
Số căn hộ:68 Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Ecopark Tập đoàn Ecopark
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:Đang cập nhật
Mật độ xây dựng:Đang cập nhật
Số căn hộ:68
Ngày hoàn thành:
3