Tập đoàn Ecopark Tập đoàn Ecopark
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3 Số tầng:
Quy mô:2.3 ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:1468 Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Ecopark Tập đoàn Ecopark
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3
Số tầng:
Quy mô:2.3 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:1468
Ngày hoàn thành:
3