Tập đoàn Ecopark Tập đoàn Ecopark
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:41
Quy mô:1.8 ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:1256 Ngày hoàn thành:03/2022
Tập đoàn Ecopark Tập đoàn Ecopark
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:41
Quy mô:1.8 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:1256
Ngày hoàn thành:03/2022
3