Tập đoàn Ecopark Tập đoàn Ecopark
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:41
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:1.194 Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Ecopark Tập đoàn Ecopark
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:41
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:1.194
Ngày hoàn thành:
3