Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:58 Số tầng:39
Quy mô:280 ha Mật độ xây dựng:14.7%
Số căn hộ:42000 Ngày hoàn thành:Năm 2020
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:58
Số tầng:39
Quy mô:280 ha
Mật độ xây dựng:14.7%
Số căn hộ:42000
Ngày hoàn thành:Năm 2020
3