Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:66 Số tầng:41
Quy mô:420 ha Mật độ xây dựng:19%
Số căn hộ:10.000 Ngày hoàn thành:T2/2022
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:66
Số tầng:41
Quy mô:420 ha
Mật độ xây dựng:19%
Số căn hộ:10.000
Ngày hoàn thành:T2/2022
3