Tập đoàn Sun Group Tập đoàn Sun Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:50
Quy mô:238 ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:1500 Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Sun Group Tập đoàn Sun Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:50
Quy mô:238 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:1500
Ngày hoàn thành:
3