Tập đoàn Sun Group Tập đoàn Sun Group
Loại: Shop House Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:35 ha Mật độ xây dựng:28.87 %
Số căn hộ:862 Ngày hoàn thành:Quý 1/2021
Tập đoàn Sun Group Tập đoàn Sun Group
Loại: Shop House
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:35 ha
Mật độ xây dựng:28.87 %
Số căn hộ:862
Ngày hoàn thành:Quý 1/2021
3