Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Xây dựng 379 Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Xây dựng 379
Loại: Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1 Số tầng:27
Quy mô:6.088m2 Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:400 Ngày hoàn thành:Quý 4/2020
Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Xây dựng 379 Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Xây dựng 379
Loại:
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1
Số tầng:27
Quy mô:6.088m2
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:400
Ngày hoàn thành:Quý 4/2020
3